صادرات Tag

هنوز در نیمه سال 2019، جهان تجارت بین الملل با قوانین اینکوترمز 2010 هدایت می شود و بازنگری در قوانین فعلی تعیین شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی ، سالهاست که بطور مداوم اتفاق می افتد. مسئولیت اصلاحات بر عهده گروه پیش نویس اتاق بازرگانی...

فارغ از فضای شعارگونه عدم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، وقتی در عمل، روزانه درگیر موضوعات متعدد حوزه صادرات هستید، متوجه می شوید که تجار ایرانی امکان غلبه بر شرایط سخت تحریم ها را دارند، اما آنچه این روزها تجارت را زمین گیر کرده...